preloader

TÁJÉKOZTATÓ a MOL Nyrt. (Százhalombatta, Tiszaújváros, Zalaegerszeg, Algyő és Komárom) területén tartott EBK oktatásához.

A FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: FER) a MOL Nyrt-vel, a TVK Nyrt-vel és a MOL-LUB Kft-vel kötött megbízási szerződés alapján az alábbiak szerint végzi a MOL Nyrt. által megkövetelt EBK oktatásokat és vizsgáztatásokat Százhalombattán, Tiszaújvárosban, Zalaegerszegen, Algyőn és Komáromban.
 
1.) Az EBK oktatásokra való jelentkezés módja

Az EBK oktatásokra való jelentkezés a www.fer.hu honlap EBK oktatások menüpontjából elérhető elektronikus felületen valósul meg. Az oktatás jelentkezésének tényét az oktatást megelőző munkanap délután 15.00 óráig van lehetősége módosítani/lemondani az oktatásra jelentkezőknek.
 
2.) Az EBK oktatások nyelve

Az oktatásokat a FER magyar nyelven végzi, idegen nyelvű jelentkező esetén a tolmácsról a megrendelő köteles gondoskodni.
 
3.) Az oktatások helyszíne

1. Százhalombatta (Dunai Finomító, EBK oktató bázis)
2. Tiszaújváros (TVK EBK oktató)
3. Algyő (Dr. Juratovics Aladár irodaépület vagy EFL üzemviteli épület)
4. Komárom (Komáromi Bázistelep oktatóterem)
5. Zalaegerszeg (Zalai Finomító EBK oktató terem)
 
4.) Az oktatások időpontja

Az oktatásokat és vizsgáztatásokat:
  • Százhalombattán minden hét keddi és csütörtöki napján (HF oktatás minden hónap első szerdáján),
  • Tiszaújvárosban minden hét keddi és csütörtöki napján,
  • Zalaegerszegen havi beosztás alapján,
  • Komáromban minden páratlan hét hétfői napján,
  • Algyőn minden páratlan hét pénteki napján,
továbbá megnövekedett képzési igény esetén, egyéb napokon (amennyiben az munkanap) soron kívüli oktatásként** tartjuk.

**A soron kívüli alapoktatásokon az egy alkalommal oktatottak minimális létszáma 10 fő (Komáromban min. 8 fő). A minimum létszámot meg nem haladó jelentkező esetén a FER csak a minimumlétszámnak megfelelő díj ellenében köteles megtartani az oktatást. (A megrendelő dönthet, hogy másik szolgáltatótól/másik telephelyen veszi igénybe az EBK oktatást, vagy kifizeti a minimum létszámmal szorzott személyenkénti oktatási díjat. Több jelentkező cég esetén a FER mindezt létszámarányosan számlázza ki.)
 
5.) Az oktatások időtartama
 
Helyszín Kezdési időpont
Százhalombatta 08:00
Tiszaújváros 08:00
Algyő 08:00
Komárom 08:00
Zalaegerszeg 10:00
 
A HF oktatás minden hónap első szerdáján 8 órai kezdéssel.
Az 5 percnél több késéssel érkezőknek nincsen lehetőségük az aznapi oktatáson részt venni!
 
6.) Az oktatások ára
 
Szolgáltatás
Egységár*
Ajánlati ár egysége
Alapoktatás
6800
nettó HUF/fő
Munkairányítói oktatás
6800
nettó HUF/fő
Kiszállási díj
126
nettó HUF/km
HF oktatás  (Százhalombatta)
6800
nettó HUF/fő
*a táblázatban szereplő árak 2022. március 1-től érvényesek
 
  • A számla a fer.hu oldalon való regisztrációkor megadott adatok alapján kerül kiállításra (adatvédelmi tájékoztató a honlapon elérhető).
  • Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét, a számla kiállításától számított tizenöt (15) napon belül, átutalással egyenlíti ki. Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra vagy bankszüneti napra esik, akkor a Megrendelő az azt megelőző munkanapon köteles teljesíteni. Megrendelő fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor annak teljes összege a FER bankszámláján jóváírásra kerül.
  • Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségét annak esedékessége napjáig nem teljesíti, késedelembe esik, és köteles a lejárt összeg után, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a mindenkori hatályos Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni.
  • Megrendelő köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni. A késedelmi kamat összege 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján kerül kiszámításra.
  • Amennyiben a jelentkezés az adott oktatásra megtörtént, de a regisztrált személyek nem jelentek meg az oktatáson, az oktatás árának 100 %-a kiszámlázásra kerül kötbér jogcímén. A kötbér ki nem fizetése esetén a vevő tiltólistára kerül, amíg ki nem egyenlíti tartozását.
 
7.) EBK vizsga

Az EBK alap-, és/vagy a munkairányítói oktatás a MOL Nyrt. által kidolgozott tesztlapos vizsgával zárul.
A sikeres vizsgához 80%-os eredmény elérése szükséges.
Sikertelen vizsga esetén a vizsga megismétlésére csak az oktatási modul ismételt meghallgatása után van lehetőség.
Sikertelen vizsga esetén az újbóli oktatásra legkorábban az EBK oktatás újbóli megrendelését követően a következő oktatási napon vagy egy soron kívüli oktatáson kerülhet sor.
 
8.) EBK vizsga érvényessége

A sikeres EBK vizsga tényét a FER az EBK útmutatóba (kiskönyv) bepecsételi, ami a kiállításától számított 365 napig érvényes. Kérjük, hozzák magukkal az oktatásra a meglévő EBK útmutatóikat.
 
9.) Kapcsolattartás
 
Telephely Név Telefonszám E-mail
Százhalombatta Németh Lajos +36 20 426 4058 lnemeth@fer.hu
Tiszaújváros Papp János +36 20 451 5653 janpapp@fer.hu
Algyő Zsifkovits Zoltán +36 70 466 2437 zzsifkovits@fer.hu
Kis Márton Ervin +36 70 466 2434 mkis@fer.hu
Komárom Cserna András +36 20 914 6344 acserna@fer.hu
Fülöp Lajos +36 20 389 8911 lfulop@fer.hu
Zalaegerszeg Marton Szilveszter +36 20 429 0464 szmarton@fer.hu
Daróczy László +36 20 427 7907 ldaroczy@fer.hu
 
Segédlet a megfelelő oktatási modul kiválasztásához:
 
  Kinek kötelező Területi érvényesség Időbeni érvényesség Vizsga és  dokumentálás
EBK alapoktatás Valamennyi dolgozó  részére  (munkairányítóknak  is) Valamennyi MOL  telephelyre érvényes  (kölcsönös elfogadás) 1 év Vizsgaköteles (teszt),  EBK Útmutatóban és  MeFTIR-ben  dokumentált
Az EBK alapoktatás egységes, valamennyi telephelyre érvényes.
Munkairányítói EBK  oktatás Azon  munkavállalóknak,  akik a  munkaengedélyen  helyszíni irányítóként  lesznek megjelölve Valamennyi MOL  telephelyre érvényes  (kölcsönös elfogadás) 1 év Vizsgaköteles (teszt),  EBK Útmutatóban és  MeFTIR-ben  dokumentált
HF oktatás A Dunai Finomító HFA üzemébe belépő, ott dolgozó munkavállalók részére MOL Dunai Finomító HFA üzem 1 év Vizsgaköteles (teszt), EBK Útmutatóban dokumentált

Az oktatási helyszínek megközelíthetősége Algyő telephelyen: