EBK OKTATÁSOK - FER Tűzoltóság Kft.

FER TŰZOLTÓSÁG
Tartalomhoz ugrás
TÁJÉKOZTATÓ
a MOL Nyrt. (Százhalombatta, Tiszaújváros, Zalaegerszeg, Algyő és Komárom) területén tartott EBK oktatásához.

A FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: FER) a MOL Nyrt-vel, a MOL Petrolkémia Zrt.-vel és a MOL-LUB Kft-vel kötött megbízási szerződés alapján az alábbiak szerint végzi a MOL Nyrt. által előírt EBK (alap-, munkairányítói és HF) oktatásokat és vizsgáztatásokat Százhalombattán, Tiszaújvárosban, Zalaegerszegen, Algyőn és Komáromban.

1.) Az EBK oktatásokra való jelentkezés módja

Az EBK oktatásokra való jelentkezés a www.fer.hu honlap EBK oktatások menüpontjából elérhető elektronikus felületen valósul meg. Az oktatás jelentkezésének tényét az oktatást megelőző 48 órával korábban van lehetősége módosítani/lemondani az oktatásra jelentkezőknek.

2.) Az EBK oktatások nyelve

Az oktatásokat a FER magyar nyelven végzi, idegen nyelvű jelentkező esetén a tolmácsról a megrendelő szükséges gondoskodnia.

3.) Az oktatások helyszíne

1. Százhalombatta (Dunai Finomító, északi porta, EBK oktató bázis)
2. Tiszaújváros (MOL Petrolkémia Zrt., EBK oktató)
3. Algyő (EFL faház épület)
4. Komárom (Komáromi Bázistelep oktatóterem)
5. Zalaegerszeg (Zalai Finomító EBK oktató terem)

4.) Az oktatások időpontja

Az oktatásokat és vizsgáztatásokat:
  • Százhalombattán minden hét keddi és csütörtöki napján (HF oktatás minden hónap első szerdáján),
  • Tiszaújvárosban minden hét keddi és csütörtöki napján,
  • Zalaegerszegen havi beosztás alapján,
  • Komáromban minden páratlan hét hétfői napján,
  • Algyőn minden páratlan hét pénteki napján,
továbbá megnövekedett képzési igény esetén, egyéb napokon (amennyiben az munkanap) soron kívüli oktatásként** tartjuk.

**A soron kívüli alapoktatásokon az egy alkalommal oktatottak minimális létszáma 10 fő (Komáromban min. 8 fő). A minimum létszámot meg nem haladó jelentkező esetén a FER csak a minimumlétszámnak megfelelő díj ellenében köteles megtartani az oktatást. (A megrendelő dönthet, hogy másik szolgáltatótól/másik telephelyen veszi igénybe az EBK oktatást, vagy kifizeti a minimum létszámmal szorzott személyenkénti oktatási díjat. Több jelentkező cég esetén a FER mindezt létszámarányosan számlázza ki.)

5.) Az oktatások időtartama
HelyszínKezdési időpont
Százhalombatta08:00
Tiszaújváros08:00
Algyő08:00
Komárom08:00
Zalaegerszeg10:00
A HF oktatás minden hónap első szerdáján 8 órai kezdéssel.
Az 5 percnél több késéssel érkezőknek nincsen lehetőségük az aznapi oktatáson részt venni!

6.) Az oktatások ára

Szolgáltatás
Egységár*
Ajánlati ár egysége
Alapoktatás
6800
nettó HUF/fő
Munkairányítói oktatás
6800
nettó HUF/fő
Kiszállási díj
126
nettó HUF/km
HF oktatás  (Százhalombatta)
6800
nettó HUF/fő
*a táblázatban szereplő árak 2022.március 1-től érvényesek
  • A számla a fer.hu oldalon való regisztrációkor megadott adatok alapján kerül kiállításra (adatvédelmi tájékoztató a honlapon elérhető).
  • Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét, a számla kiállításától számított tizenöt (15) napon belül, átutalással egyenlíti ki. Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra vagy bankszüneti napra esik, akkor a Megrendelő az azt megelőző munkanapon köteles teljesíteni. Megrendelő fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor annak teljes összege a FER bankszámláján jóváírásra kerül.
  • Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségét annak esedékessége napjáig nem teljesíti, késedelembe esik, és köteles a lejárt összeg után, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a mindenkori hatályos Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni.
  • Megrendelő köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni. A késedelmi kamat összege 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján kerül kiszámításra.
  • Amennyiben a jelentkezés az adott oktatásra megtörtént, de a regisztrált személyek nem jelentek meg az oktatáson, az oktatás árának 100 %-a kiszámlázásra kerül kötbér jogcímén. A kötbér ki nem fizetése esetén a vevő tiltólistára kerül, amíg ki nem egyenlíti tartozását.

7.) EBK vizsga

Az EBK alap-, és/vagy a munkairányítói oktatás a MOL Nyrt. által kidolgozott tesztlapos vizsgával zárul.
A sikeres vizsgához 80%-os eredmény elérése szükséges.
Sikertelen vizsga esetén a vizsga megismétlésére csak az oktatási modul ismételt meghallgatása után van lehetőség.
Sikertelen vizsga esetén az újbóli oktatásra legkorábban az EBK oktatás újbóli megrendelését követően a következő oktatási napon vagy egy soron kívüli oktatáson kerülhet sor.

8.) EBK vizsga érvényessége

A sikeres EBK vizsga tényét a FER az EBK útmutatóba (kiskönyv) rögzíti, ami a kiállításától számított 365 napig érvényes.
Kérjük, ha már rendelkeznek EBK útmutatóval, azt hozzák magukkal az oktatásra.

9.) Kapcsolattartás

Telephely
Név
Telefonszám
E-mail
Százhalombatta
Németh Lajos
+36 20 426 4058
lnemeth@fer.hu
Tiszaújváros
Papp János
+36 20 451 5653
janpapp@fer.hu
Algyő
Zsifkovits Zoltán
+36 70 466 2437
zzsifkovits@fer.hu
Kis Márton Ervin
+36 70 466 2434
mkis@fer.hu
Komárom
Cserna András
+36 20 914 6344
acserna@fer.hu
Fülöp Lajos
+36 20 389 8911
lfulop@fer.hu
Zalaegerszeg
Marton Szilveszter
+36 20 429 0464
szmarton@fer.hu
Daróczy László
+36 20 427 7907
ldaroczy@fer.hu
Segédlet a megfelelő oktatási modul kiválasztásához:
Kinek kötelező
Területi érvényesség
Időbeni érvényesség
Vizsga és  dokumentálás
EBK alapoktatás
Valamennyi dolgozó  részére  (munkairányítóknak  is)
Valamennyi MOL  telephelyre érvényes  (kölcsönös elfogadás)
1 év
Vizsgaköteles (teszt),  EBK Útmutatóban és  MeFTIR-ben  dokumentált
Az EBK alapoktatás egységes, valamennyi telephelyre érvényes.
Munkairányítói EBK  oktatás
Azon  munkavállalóknak,  akik a  munkaengedélyen  helyszíni irányítóként  lesznek megjelölve
Valamennyi MOL  telephelyre érvényes  (kölcsönös elfogadás)
1 év
Vizsgaköteles (teszt),  EBK Útmutatóban és  MeFTIR-ben  dokumentált
HF oktatás
A Dunai Finomító HFA üzemébe belépő, ott dolgozó munkavállalók részére
MOL Dunai Finomító HFA üzem
1 év
Vizsgaköteles (teszt), EBK Útmutatóban dokumentált
Az oktatási helyszínek megközelíthetősége Algyő telephelyen:
Vissza a tartalomhoz